Årsredovisningens ”VD har ordet” – i dialog med företagets omvärld

”VD har ordet” anser många vara den viktigaste och mest lästa delen i en årsredovisning. I ettf orskningsprojekt har Niklas Sandell, lektor, och Peter Svensson, docent, Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet tillsammans med Aspektas Micke Sjöblom studerat ”VD har ordet” i 30 svenska börsnoterade bolags årsredovisningar för 2016.

Studien presenterades vid ett välbesökt frukostseminarium hos Aspekta och identifierar ett antal återkommande typberättelser; den kamerala, den strategiska, den visionära och den politiska. Dessutom har studien funnit två tal: sälj- eller valkampanjtalet samt tacktalet.

Den kamerala berättelsen omfattar företagets prestationer det senaste året, ofta i ett historiskt perspektiv och uttrycks i termer av produktivitet, avkastning och tillväxt. Den strategiska berättelsen är mer framåtblickande. Vilka beslut fattar företagsledningen idag som möjliggör en ljus framtid för företaget? Den strategiska berättelsen visar att verkställande direktören och företagsledningen är viktiga värdeskapande aktörer och inte passiva förvaltare.

I den visionära berättelsen betonas chefskapet, förmågan att förutse och kontrollera framtiden, att se möjligheter där andra ser hinder, potential där andra ser motstånd. Den politiska berättelsen är en redogörelse som tar ställning i en aktuell politisk debatt. Det är inte självklart att vinstdrivande företag gör det då det kan innebära en affärsmässig risk att eventuellt stöta sig med vissa kunder eller andra viktiga intressenter.

Studien slår fast att dagens ”VD har ordet” präglas av försiktighet. Frågan är i vilken utsträckning det faktiskt är VD:s berättelse. Kanske är det snarare företagets berättelse, där slutligen styrelsen inte ger VD den frihet som skulle möjliggöra berättelser som var så mycket mer personliga, levande, spännande och analytiska. Studien tycker att det vore spännande att i ännu större utsträckning få höra VD:s egen röst i ”VD har ordet”.

Vill du veta mer om hur du skriver och producerar en strategisk årsredovisning med ett attraktivt och läsvärt ”VD har ordet”? Kontakta Mikael Sjöblom nedan.