Aspektas hållbarhetskartläggning av bolagen på börsens Large Cap lista

Aspekta har tagit fram en unik kartläggning av hur de svenska bolagen på Stockholmsbörsens Large Cap lista står sig i förhållande till FN:s Agenda 2030. Bland annat visar det sig att en tredjedel av bolagen inte följer något utav de 17 globala utvecklingsmålen, medan 8 av 10 bolag följer färre än 10 stycken mål.

Om du vill veta mer om fynden i Aspektas hållbarhetskartläggning, kontakta gärna Martin Lucander för en personlig presentation.

Här kan du också läsa mer om Aspektas övriga tjänster inom strategisk hållbarhetskommunikation.

Nedan kan du läsa pressmeddelandet om kartläggningen som även publicerades i en artikel i Dagens Industri.

 


Pressmeddelande Malmö 2018-07-30

En tredjedel av bolagen på Large Cap följer inte FN:s globala utvecklingsmål

Två av tre bolag på Stockholmsbörsens Large Cap-lista arbetar med FN:s globala utvecklingsmål. Det betyder att en tredjedel av Sveriges största börsbolag inte följer något utav FN:s 17 mål – en utmaning med tanke på regeringens nyligen lanserade Handlingsplan för Agenda 2030. Det visar kommunikationsföretaget Aspektas hållbarhetskartläggning 2018.

”Problem måste lösas gemensamt”. Så står det i regeringens nya Handlingsplan för Agenda 2030, den deklaration som ska stimulera och underlätta för alla samhällsaktörer att sträva mot FN:s 17 globala utvecklingsmål. Näringslivet, och framför allt företagsledare, pekas ut som särskilt viktiga för att ”Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, på hemmaplan och globalt”. Ändå har en tredjedel av landets största börsbolag inte kopplat sitt hållbarhetsarbete till Agenda 2030.

– Att så många av börsens största bolag inte följer FN:s mål skulle kunna förklaras med att målen upplevs som alltför generella, vilket kan göra det svårt att övertyga ägare och medarbetare att lägga de resurser som faktiskt krävs för att arbetet ska få effekt, säger Martin Lucander, konsult inom strategisk hållbarhetskommunikation på Aspekta.

Kartläggningen visar även att över 80 procent av bolagen väljer att arbeta med färre än 10 mål. De mest populära målen är Hållbar ekonomiskt tillväxt (Mål 8) och Bekämpning av klimatförändringar (Mål 13). Det genomsnittliga antalet mål per bolag ligger på 8. Det är inget självändamål att följa så många mål som möjligt men valet är viktigt att motivera.

– Många bolag skulle kunna ta lärdom av hur vissa börsbolag i vår kartläggning gör. Dessa väljer att arbeta med ett färre antal utvalda mål, där valet baseras på relevansen för den egna verksamheten. Men bakgrunden till valen måste förklaras. Risken är annars att omgivningen inte förstår varför bolaget avsätter resurser. För att bolag ska kunna dra både kommersiell och förtroendemässig nytta av sitt hållbarhetsarbete krävs det ett strategiskt förhållningssätt till kommunikationen. Fokus måste ligga på att tydligt förmedla det värde som bolaget skapar med hållbarhetsarbetet, säger Linda Molin, seniorkonsult och vice vd på Aspekta.

För ytterligare information kontakta: Martin Lucander, Aspekta AB, på tel 0734 – 041 999.

Om Aspekta

Kommunikationskonsultföretaget Aspekta AB hjälper uppdragsgivare att kommunicera effektivt och framgångsrikt med relevanta målgrupper i relevanta kanaler. Verksamheter vänder sig till Aspekta när de är i behov av finansiell kommunikation, opinionsbildning och lobbying samt kommunikation i samband med exempelvis förändringar, varumärkespositionering eller kriser. Företaget har sin bas i Öresundsregionen med kontor i Malmö och Köpenhamn. Under 2017 hade Aspekta en sammantagen byråintäkt på 18,5 miljoner kronor och verksamheten sysselsatte 15 medarbetare.

Fakta om kartläggningen

Aspektas hållbarhetskartläggning genomfördes under juni 2018 och bygger på en studie av de senaste hållbarhetsredovisningarna från de 93 svenska bolagen på Stockholmsbörsens lista Nordic Large Cap. Svenska bolag motsvarar de vars handelsvaluta är SEK. Definitionen av att följa FN:s globala utvecklingsmål baseras på om ett bolag i sin hållbarhetsredovisning beskriver att verksamheten följer minst ett av målen.

Klicka här för att se graferna i originalformat.