Ökat fokus på hållbarhet och digital publicering gör de skånska årsredovisningarna allt mer omfångsrika

Antalet sidor i börsbolagens årsredovisningar bli allt fler. Det visar Aspektas analys av de 25 största börsnoterade skånska bolagens årsredovisningar för 2017. Med ett genomsnitt på 109 sidor växer årsredovisningarna i omfattning, vilket kan förklaras av mindre tryckta upplagor till fördel för digital publicering och ett ökat fokus på hållbarhet, som numera i snitt utgör 13% av årsredovisningarna.

Aspektas analys visar att VD-ordet, en av årsredovisningens viktigaste kommunikativa delar, fortsätter att hålla sig inom relativt traditionella ramar både när det gäller layout och innehåll. En intressant trend är att ordförandena i bolagen fortsätter att synas, oftast i inledningen till bolagsstyrningen men i vissa fall placerat i samband med VD-ordet.

”Vi ser många möjligheter att med små medel i VD-ordet kunna särskilja sig från mängden. Ett exempel från i år är att låta fler än VD komma till tals i det inledande, övergripande ”VD har ordet””, säger Mikael Sjöblom, partner och konsult på Aspekta.

Att beskriva sin omvärld och marknad är en viktig del i att förmedla företagets framtidsutsikter och därmed vilka möjligheter det har att växa och bli en ännu intressantare aktie för investerare. Över hälften av de analyserade bolagen avsätter relativt stort utrymme till att förklara marknaden, snarare än att beskriva den som en del av affärsområdesöversikten. Flera bolag inkluderar trendanalyser och spaningar kring omvärldsfaktorer som påverkar branschen som helhet och därmed det aktuella företaget.

”En trend som vi ser är att företagen vill utbilda läsaren och förklara marknaden och dess drivkrafter. Att sätta bolaget i ett större sammanhang och skapa innehåll som även kan användas i andra kanaler ser vi som ett steg i att utöka årsredovisningens användbarhet”

De etablerade bolagen som har funnits i många decennier beskriver allt oftare sin historik mer i detalj – detta utan att bolaget firar någon form av jubileum.

”En förklaring kan vara att de vill hävda sig mot ”den nya ekonomins” mer omskrivna bolag inom branscher som IT och bioteknik, för att visa hur de kontinuerligt bidragit till att utveckla företagets marknad genom innovativ produktutveckling.”