Hållbarhetskommunikation
Hållbarhetskommunikation

Att kommunicera ansvar, skapa engagemang och bygga förtroende

Idag förväntas företag och organisationer att i allt större utsträckning ta ansvar för sin påverkan på omvärlden, samhället och miljön. Kunder, lagstiftare och investerare efterfrågar nu mer information men också det ställningstagande som driver organisationens hållbarhetsarbete. I takt med att ansvarstagande blir alltmer en hygienfaktor blir det svårare att utmärka sig genom att bara minska sin negativa påverkan. Att skapa nytta och bidra till en positiv förändring hamnar därför mer i fokus, vilket vi ser gör att organisationens värderingar ökar i betydelse som konkurrensfaktor.

Trovärdighet och förtroende är avgörande för att budskapet ska få fäste. Vi vet att dessa byggs genom ett inifrån och ut perspektiv, där det finns en överensstämmelse – en röd tråd – mellan organisationens värderingar och agerande. Vi hjälper er att hitta kärnan i ert hållbarhetsarbete och utveckla trovärdig hållbarhetskommunikation som bygger förtroende och skapar värde för både er organisation och er omvärld.

Exempel på Aspektas tjänster inom hållbarhetskommunikation:

Inspirationsföreläsning inom hållbarhet
Det finns lika många sätt att arbeta med hållbarhet som det finns företag och organisationer i världen. Oavsett hur utvecklat ert hållbarhetsarbete är idag är det alltid inspirerande att se hur andra väljer att greppa sitt hållbarhetsarbete, samtidigt som det kan vara intressant att få nya perspektiv utifrån vad som sker i samhället. Genom att ha arbetat med hållbarhetskommunikation och rådgivning för verksamheter inom flera olika branscher har vi samlat på oss erfarenheter och insikter som vi gärna delar med oss utav. Vid en kick-off, internkonferens eller utbildningsdag kan vi hålla en skräddarsydd inspirationsföresläsning baserat på de ämnen, frågor eller utmaningar som känns mest relevanta för er organisation.

Integrering med Agenda 2030
Agenda 2030 och FN:s 17 globala utvecklingsmål representerar vår världs viktigaste och största utmaningar. Inga av dessa kan däremot uppnås utan samarbete och därför är det helt avgörande att fler verksamheter förstår och börjar förhålla sig till de 17 målen och de 169 delmålen. Vi kan hjälpa dig och din organisation att hitta och välja ut de FN-mål och delmål som är mest relevanta för er verksamhet och även bidra till att integrera er strategi och hållbarhetskommunikation med Agenda 2030.

Väsentlighets- och intressentanalys
För att hållbarhetsarbetet ska kunna ske på ett målmedvetet och effektivt sätt krävs kunskap om vilka hållbarhetsfrågor som intressenterna anser är viktiga. Genom att ta fasta på era intressenters perspektiv säkerställer ni att ert hållbarhetsarbete är relevant, vilket bidrar till att göra hållbarhetskommunikationen värdefull. Väsentlighetsanalysen bygger på en attitydundersökning med fokus på olika hållbarhetsfrågor, vilket ger både inspiration och fokus i formulering av organisationens mest prioriterade hållbarhetsmål. Detta kan även ske matchat mot Agenda 2030 och FN:s 17 globala utvecklingsmål samt 169 delmål.

Hållbarhetsredovisning
Den s k Hållbarhetslagen började gälla i och med räkenskapsåret 2017. Den innebär att svenska företag över en viss storlek behöver komplettera sin årsredovisning med information om sitt hållbarhetsarbete. Vi finns till hands genom hela processen och hjälper till att ta fram en hållbarhetsrapport som lever upp till hållbarhetslagens krav och kan bidra med inspiration, projektledning eller skribentstöd. Våra konsulter är även certifierade rapportörer av Global Reporting Initiatives (GRI) ramverk.
Läs Aspektas Martin Lucanders blogginlägg om vad hållbarhetslagen innebär för din organisation.

Hållbarhetsstrategi
För att bygga trovärdig hållbarhetskommunikation måste det finnas en överenstämmelse mellan er organisations identitet, budskap och publika profil. För att åstadkomma detta krävs en vision och ett övergripande budskap som, med hjälp av en tydlig strategi, genomsyrar alla kommunikationsaktiviteter. Vi har en bred erfarenhet av att planera, leda och implementera kommunikationen av hållbarhetsarbetet för flera företag inom olika branscher, och hjälper er att sätta riktning och fokus för ert hållbarhetsarbete.

Riskkartläggning
En viktig del i det strategiska hållbarhetsarbetet är att vara medveten om vilka risker som verksamhetens olika aktiviteter utsätter omvärlden, samhället och miljön för. Förutom att vara ett krav i den s k Hållbarhetslagen, är det ett särskilt viktigt steg i det krisförebyggande arbetet för att minska sannolikheten att organisationens förtroende och varumärke skadas. Med hjälp av beprövade modeller och scenarioplanering hjälper vi er att identifiera er verksamhets mest kritiska hållbarhetsrisker och ta fram hanteringsstrategier som hjälper er att vara förberedda.

Vill du veta mer?

Kontakta Martin Lucander för mer information om hur vi kan hjälpa er med er hållbarhetskommunikation.