Kriskommunikation
Kriskommunikation

Att skydda ett varumärke genom ansvarstagande och tydlig kommunikation

En kris är när något oförutsett drabbar verksamheten som kan skada intressenternas förtroende. Alla verksamheter kan drabbas av en kris. Det ställer höga krav på hur verksamheten agerar och hur kommunikationen med omgivningen sker. Det är sällan krisens uppkomst utan snarare hur den hanteras som avgör hur stor skadan blir på ditt varumärke.

Dagens snabba informationsflöde gör det ännu viktigare att vara väl förberedd på att hantera kommunikationen i samband med en kris. Aspekta bistår med förebyggande kriskommunikationstjänster, akut kriskommunikationsrådgivning och eftervårdande aktiviteter.

Exempel på Aspektas tjänster inom kriskommunikation:

Kriskommunikationsplan
Vid en krissituation behöver flera intressentgrupper snabb och saklig information, inte minst för att skydda organisationens varumärke och anseende. En kriskommunikationsplan syftar främst till att förbereda och därigenom trygga den egna verksamheten vid en eventuell kris. Genom att den utgår ifrån specifikt utvalda scenarier, erbjuder planen ett konkret tillvägagångssätt som vägleder de kommunikativa aspekterna i krishanteringsarbetet.

Kristermometer
Förberedelse är A och O. Genom att definiera ett antal potentiella riskscenarier och förbereda kommunikationen kring de mest sannolika riskerna kan en verksamhet stärka sin möjlighet att kommunicera framgångsrikt i händelse av en kris. Aspekta har utvecklat Kristermometern, en metodik för att inventera, kategorisera och rangordna potentiella krisscenarier. Den bygger på en kombination av research, intervjuer och workshoptillfällen i syfte att enhetligt värdera risker utifrån sannolikhet, skada och ansvar. Därefter förbereds kommunikationen för de högst rankade scenarierna.

Kriskommunikationsträning 360 grader
Det förändrade medielandskapet har påverkat hur kriser uppstår och utvecklas. En kritisk film på Youtube eller en oaktsam kommentar från en medarbetare kan snabbt bli viral och få ett eget liv i olika medier. Det har blivit svårare att i förväg veta var en kris kommer att uppstå, samtidigt som det är oklart vilka delar av organisationen som kommer att bli inblandade.

Aspektas kriskommunikationsträning i 360-grader är utformad för att hjälpa organisationen att hantera denna nya verklighet. Konceptet syftar till att öka krisberedskapen hos hela organisationen genom träningen i ett rollspelsformat som så långt som möjligt efterliknar en verklig krissituation. Målet är att relevanta delar utav verksamheten ska förstå sin roll i helheten och kan svara på de förväntningar som ställs när en riktig kris väl uppstår.

Akut krishantering
Vid akuta krissituationer finns Aspekta tillgängliga som rådgivare och kan bistå med att ta fram kommunikationsmaterial, bevaka medier och svara på frågor. Vi har verktygen och kompetensen som stärker en verksamhets möjlighet att framgångsrikt hantera kommunikationen i samband med en kris.

Vill du veta mer?

Kontakta Linda Molin för mer information om hur vi kan hjälpa er inför, under och efter en kris.